บุคลากรที่ลาศึกษา (ในประเทศ / ต่างประเทศ) ย้อนหลัง 5 ปี
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สายงาน
สถานที่
ระดับการศึกษา
วุฒิที่ลาศึกษา
วันที่ลาศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
สถานะ
1
นางสาว วรินทร์ลดา จันทวีเมือง
สายสอน
ต่างประเทศ
ปริญญาเอก
Universal Health Coverage (UHC) Program (Subprogram on Global Nursing-Advance Practice Global Nursing (Course)
14 ก.ย. 65 – 30 ก.ย. 68Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น กำลังศึกษา
2
นาง วรงรอง เนลสัน
สายสอน
ต่างประเทศ
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy in Nursing
6 ต.ค 58 ถึง 5 ต.ค. 64Kramer School of Nursing Oklahoma city Universityสำเร็จการศึกษา
3
นางสาว กฤติกา อินทรณรงค์
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาโท
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
3-ส.ค.-60 ถึง 2-ส.ค.-62มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำเร็จการศึกษา
4
นาง ดวงมน ทรัพย์สินเสรี
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1-ส.ค.-57 ถึง 31-ม.ค.-63มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำเร็จการศึกษา
5
นางสาว ผาณิต หลีเจริญ
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
5-ส.ค.-58 ถึง 4-ส.ค.-63มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำเร็จการศึกษา
6
นาง วิกานดา หมัดอะดั้ม
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาโท
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
11 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 64มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำเร็จการศึกษา