จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำแนกตามสาขาวิชา
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่สังกัด
สถานะการปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
1
นางสาว มาริสา สุวรรณราช
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
2
นาง ศิริวรรณ ชูกำเนิด
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
3
นาย ศักรินทร์ สุวรรณเวหา
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
4
นาง ชุติมา เพิงใหญ่
ปริญญาเอก
การพยาบาลเด็ก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
5
นาง อรอนงค์ รองสวัสดิ์
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
6
นางสาว ผาณิต หลีเจริญ
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
7
นาง ดวงมน ทรัพย์สินเสรี
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
8
นาง วรงรอง เนลสัน
ปริญญาเอก
การพยาบาลเด็ก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
9
นางสาว ศุลีพร เพชรเรียง
ปริญญาเอก
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
10
นางสาว ปาริชาต ชูประดิษฐ์
ปริญญาเอก
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
11
นางสาว นวพร ดำแสงสวัสดิ์
ปริญญาเอก
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
12
นาย เทอดศักดิ์ นำเจริญ
ปริญญาเอก
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
13
นาง จินตวีร์พร แป้นแก้ว
ปริญญาเอก
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
14
นาย ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ
ปริญญาเอก
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
15
นางสาว จารุณี วาระหัส
ปริญญาโท
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
16
นางสาว จิรารัตน์ พร้อมมูล
ปริญญาโท
การพยาบาลเด็ก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
17
นางสาว อริสา จิตต์วิบูลย์
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
18
นาง ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
19
นางสาว นัยนันต์ เตชะวณิช
ปริญญาโท
การพยาบาลจิตเวช
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
20
นาง ปฐมพร โพธิ์ถาวร
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
21
นาง ปฐมามาศ โชติบัณ
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
22
นางสาว พนัสยา วรรณวิไล
ปริญญาโท
การพยาบาลจิตเวช
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
23
นางสาว พรรณี ฉุ้นประดับ
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
24
นาย สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
25
นาง อรทัย แก้วมหากาฬ
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
26
นาง จีระภา นะแส
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
27
นาง ยุวนิดา อารามรมย์
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
28
นางสาว สุระพร ปุ้ยเจริญ
ปริญญาโท
การพยาบาลเด็ก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
29
นาง ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ปริญญาโท
การพยาบาลจิตเวช
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
30
นาง พัชรี รัตนพงษ์
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
31
นางสาว สิริมาส วงศ์ใหญ่
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
32
นางสาว เจิดนภา แสงสว่าง
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
33
นางสาว เกษศิรินทร์ ภู่เพชร
ปริญญาโท
การพยาบาลจิตเวช
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
34
นางสาว ชัญญานุช เครือหลี
ปริญญาโท
การพยาบาลเด็ก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
35
นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ศรี
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
36
นาง ตวงพร มั่งมี
ปริญญาโท
การพยาบาลเด็ก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
37
นางสาว ปภัชญา มีชัยชนะ
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
38
นางสาว นิตยา ไชยรัตน์
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
39
นางสาว สาวิตรี วงค์ประดิษฐ
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
40
นางสาว นิสาชล สุขแก้ว
ปริญญาโท
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
41
นาย อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
42
นางสาว สกุนตลา แซ่เตียว
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
43
นาง ธารินี นนทพุทธ
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
44
นางสาว นภาพร ลิมปิติสถาพร
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา