บุคลากรที่จะเกษียณอายุการทำงาน อีก 10 ปีข้างหน้า
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สายงาน
วุฒิการศึกษา
สถานะปัจจุบัน
ปีที่เกษียณอายุการทำงาน
หน่วยงานที่สังกัด
1
นางสาว ศุลีพร เพชรเรียง
ผู้อำนวยการ
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2566
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
2
นางสาว พรรณี ฉุ้นประดับ
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2567
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
3
นางสาว สุระพร ปุ้ยเจริญ
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2567
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
4
นาง อุบล เหลืองใย
สายสนับสนุนทั่วไป
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2567
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
5
นางสาว สกุนตลา แซ่เตียว
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2568
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
6
นางสาว บุญธรรม มากวิจิตร
สายสนับสนุนทั่วไป
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2568
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
7
นาย ชุม คงสุจริต
สายสนับสนุนทั่วไป
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2568
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
8
นาง วรณัน สาพิมล
สายสนับสนุนทั่วไป
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2568
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
9
นาง ปฐมามาศ โชติบัณ
สายสอน
ปริยญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2568
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
10
นาง จินตวีร์พร แป้นแก้ว
สายสอน
ปริ่ญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2569
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
11
นาง ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2570
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
12
นาง ลีนา โสพิกุลพงศ์
สายสนับสนุนทั่วไป
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2571
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
13
นาย ทศพล สวัสดี
สายสนับสนุนทั่วไป
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2571
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
14
นาง กนกพร ศรีไชย
สายสนับสนุนทั่วไป
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2571
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
15
นางสาว ผาณิต หลีเจริญ
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2572
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
16
นาง จีระภา นะแส
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2572
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
17
นาง มาริกา คงเชื้อ
สายสนับสนุนทั่วไป
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2572
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
18
นาง ปราณี วีรเดชะ
สายสนับสนุนทั่วไป
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2572
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
19
นางสาว นวพร ดำแสงสวัสดิ์
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2572
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
20
นาง ปฐมพร โพธิ์ถาวร
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2572
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
21
นาง อรทัย แก้วมหากาฬ
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2573
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
22
นาง ศิริวรรณ ชูกำเนิด
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2573
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
23
นาย สมบัติ สีเอก
สายสนับสนุนทั่วไป
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2573
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
24
นางสาว พนัสยา วรรณวิไล
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2574
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
25
นาย กิตติพร เนาว์สุวรรณ
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2574
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
26
นาย ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2574
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
27
นาย เทอดศักดิ์ นำเจริญ
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2574
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
28
นาง ธารินี นนทพุทธ
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2574
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
29
นางสาว จารุณี วาระหัส
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2574
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
30
นาง อรอนงค์ รองสวัสดิ์
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2575
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
31
นาง ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2575
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
32
นาง ชุติมา เพิงใหญ่
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2575
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
33
นางสาว นภาพร ลิมปิติสถาพร
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2575
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
34
นางสาว มาริสา สุวรรณราช
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
2575
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา