ภาระงานตามพันธกิจรายรายคนตามภาระงานปฏิบัติจริง
ปีการศึกษา : ดูข้อมูลทั้งหมด
ลำดับที่
ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
ด้านการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารฯอื่นๆ
ภาระงานรวม
ปกศ.
1
นางสาว ศุลีพร เพชรเรียงผู้อำนวยการ0084401,5821,7062564
2
นาง จีระภา นะแสรองผู้อำนวยการ40614189861,1081,8302564
3
นางสาว มาริสา สุวรรณราชรองผู้อำนวยการ47314987981,1251,9312564
4
นาง ศิริวรรณ ชูกำเนิดรองผู้อำนวยการ544840111828502,4272564
5
นาย สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์หัวหน้าสาขาวิชา88321482913501,6192564
6
นางสาว ปาริชาต ชูประดิษฐ์หัวหน้าสาขาวิชา88110082834741,6202564
7
นาง ชุติมา เพิงใหญ่หัวหน้าสาขาวิชา85912086874671,6182564
8
นางสาว นัยนันต์ เตชะวณิชหัวหน้าสาขาวิชา98825788954741,9012564
9
นาย ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญหัวหน้าสาขาวิชา1,04634088894111,9732564
10
นาง ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยาหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน95019081833951,6992564
11
นาง ปฐมพร โพธิ์ถาวรหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน86022083844181,6652564
12
นางสาว จิรารัตน์ พร้อมมูลหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน1,00113183854041,7032564
13
นางสาว จารุณี วาระหัสหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน925270114974111,8172564
14
นาย อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็งหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน90639089904031,8782564
15
นางสาว สกุนตลา แซ่เตียวหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน1,15228283863881,9902564
16
นาง ยุวนิดา อารามรมย์หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน883208831914241,7882564
17
นางสาว สิริมาส วงศ์ใหญ่หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน96310182884021,6352564
18
นาง จินตวีร์พร แป้นแก้วหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน1,09237283923541,9922564
19
นาย เทอดศักดิ์ นำเจริญหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน9228587833951,5722564
20
นาง อรอนงค์ รองสวัสดิ์อาจารย์ประจำหลักสูตร1,12615083851641,6072564
21
นาง ดวงมน ทรัพย์สินเสรีอาจารย์ประจำหลักสูตร1,12712382931641,5892564
22
นาง ธารินี นนทพุทธอาจารย์ประจำหลักสูตร1,09616082831661,5862564
23
นางสาว นภาพร ลิมปิติสถาพรอาจารย์ประจำหลักสูตร1,11616583931631,6192564
24
นาง ปฐมามาศ โชติบัณอาจารย์ประจำหลักสูตร1,09315083831631,5722564
25
นางสาว ผาณิต หลีเจริญอาจารย์ประจำหลักสูตร1,10646488921691,9182564
26
นาย ศักรินทร์ สุวรรณเวหาอาจารย์ประจำหลักสูตร1,10428982891651,7292564
27
นาง อรทัย แก้วมหากาฬอาจารย์ประจำหลักสูตร1,13811283831591,5742564
28
นางสาว อริสา จิตต์วิบูลย์อาจารย์ประจำหลักสูตร8856983781421,2572564
29
นาง ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์อาจารย์ประจำหลักสูตร1,10225482951641,6962564
30
นางสาว นวพร ดำแสงสวัสดิ์อาจารย์ประจำหลักสูตร1,12515291801661,6132564
31
น.ส.วรินทร์ลดา จันทวีเมืองอาจารย์ประจำหลักสูตร1,10138083751641,8022564
32
นางสาว เจิดนภา แสงสว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร1,11717687851591,6242564
33
นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ศรีอาจารย์ประจำหลักสูตร1,153120831821641,7022564
34
นางสาว นิสาชล สุขแก้วอาจารย์ประจำหลักสูตร1,10088831791641,6132564
35
นางสาว ปภัชญา มีชัยชนะอาจารย์ประจำหลักสูตร1,10614583871661,5872564
36
นางสาว พรรณี ฉุ้นประดับอาจารย์ประจำหลักสูตร1,10014789791661,5812564
37
นาง พัชรี รัตนพงษ์อาจารย์ประจำหลักสูตร1,10316083861661,5982564
38
นางสาว ชัญญานุช เครือหลีอาจารย์ประจำหลักสูตร1,09613393961621,5802564
39
นาง ตวงพร มั่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตร785338391951,0872564
40
นางสาว สุระพร ปุ้ยเจริญอาจารย์ประจำหลักสูตร1,10186831871641,6202564
41
นางสาว เกษศิรินทร์ ภู่เพชรอาจารย์ประจำหลักสูตร1,09812286861741,5652564
42
นางสาว พนัสยา วรรณวิไลอาจารย์ประจำหลักสูตร1,15610883831661,5962564