ภาระงานตามพันธกิจรายรายคนตามภาระงานปฏิบัติจริง
ปีการศึกษา : ดูข้อมูลทั้งหมด
ลำดับที่
ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
ด้านการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารฯอื่นๆ
ภาระงานรวม
ปกศ.
1
นางสาว ศุลีพร เพชรเรียงผู้อำนวยการ603085601,6801,9152565
2
นาง จีระภา นะแสรองผู้อำนวยการ40614181881,0381,7542565
3
นางสาว มาริสา สุวรรณราชรองผู้อำนวยการ47114999911,1421,9522565
4
นาง ศิริวรรณ ชูกำเนิดรองผู้อำนวยการ396738113921,0172,3562565
5
นาง ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยาหัวหน้าสาขาวิชา91019083984741,7552565
6
นาง ชุติมา เพิงใหญ่หัวหน้าสาขาวิชา93412088834691,6942565
7
นางสาว นวพร ดำแสงสวัสดิ์หัวหน้าสาขาวิชา96326486854691,8672565
8
นางสาว ปาริชาต ชูประดิษฐ์หัวหน้าสาขาวิชา83015284784751,6192565
9
นาง อรอนงค์ รองสวัสดิ์หัวหน้าสาขาวิชา96510589794711,7092565
10
นางสาว จารุณี วาระหัสหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน965319114843921,8742565
11
นาง ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน1,08725482973971,9172565
12
นาย เทอดศักดิ์ นำเจริญหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน1,08923785794001,8902565
13
นาง ปฐมพร โพธิ์ถาวรหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน93510083873971,6022565
14
นางสาว ผาณิต หลีเจริญหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน1,00646489993942,0522565
15
นาง ยุวนิดา อารามรมย์หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน1,004208831763951,8662565
16
นางสาว สกุนตลา แซ่เตียวหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน1,02938084863941,9742565
17
นางสาว สิริมาส วงศ์ใหญ่หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน1,02810184844001,6972565
18
นาย อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็งหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน96730194843911,8372565
19
นาง ดวงมน ทรัพย์สินเสรีอาจารย์ประจำหลักสูตร1,16016886871601,6612565
20
นาง ธารินี นนทพุทธอาจารย์ประจำหลักสูตร1,10114083821621,5682565
21
นางสาว นภาพร ลิมปิติสถาพรอาจารย์ประจำหลักสูตร1,12014583851631,5962565
22
นาง ปฐมามาศ โชติบัณอาจารย์ประจำหลักสูตร1,09919082781621,6112565
23
นาย ศักรินทร์ สุวรรณเวหาอาจารย์ประจำหลักสูตร1,15336193821701,8592565
24
นาย สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์อาจารย์ประจำหลักสูตร1,10323499841691,6892565
25
นาง อรทัย แก้วมหากาฬอาจารย์ประจำหลักสูตร1,1828284841581,5902565
26
นาง จินตวีร์พร แป้นแก้วอาจารย์ประจำหลักสูตร1,21049184911612,0372565
27
นาย ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญอาจารย์ประจำหลักสูตร1,09227684781591,6892565
28
นางสาว เจิดนภา แสงสว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร1,19517187841631,7002565
29
นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ศรีอาจารย์ประจำหลักสูตร1,169120831221631,6572565
30
นางสาว นิตยา ไชยรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตร9778694841591,4002565
31
นางสาว นิสาชล สุขแก้วอาจารย์ประจำหลักสูตร1,23988841741601,7452565
32
นางสาว ปภัชญา มีชัยชนะอาจารย์ประจำหลักสูตร1,20811580871611,6512565
33
นางสาว พรรณี ฉุ้นประดับอาจารย์ประจำหลักสูตร1,09713790821581,5642565
34
นาง พัชรี รัตนพงษ์อาจารย์ประจำหลักสูตร1,14511080841591,5782565
35
นางสาว สาวิตรี วงค์ประดิษฐอาจารย์ประจำหลักสูตร1,1657880841661,5732565
36
นางสาว จิรารัตน์ พร้อมมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร1,14918184871591,6602565
37
นางสาว ชัญญานุช เครือหลีอาจารย์ประจำหลักสูตร1,11593109971611,5752565
38
นาง ตวงพร มั่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตร1,11512385991611,5832565
39
นาง วรงรอง เนลสันอาจารย์ประจำหลักสูตร607608084959262565
40
นางสาว สุระพร ปุ้ยเจริญอาจารย์ประจำหลักสูตร1,13586841741611,6402565
41
นางสาว เกษศิรินทร์ ภู่เพชรอาจารย์ประจำหลักสูตร1,12332987951581,7912565
42
นางสาว นัยนันต์ เตชะวณิชอาจารย์ประจำหลักสูตร1,16919288981581,7052565
43
นางสาว พนัสยา วรรณวิไลอาจารย์ประจำหลักสูตร1,1687883931581,5802565
44
นางสาว อริสา จิตต์วิบูลย์อาจารย์ประจำหลักสูตร9716997871141,3372565