จำนวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
รางวัลเชิดชูเกียรติ
ประเภทรางวัล
ระดับรางวัล
ปีงบประมาณ
1
นางสาวเจินภา แสงสว่างรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอนวิทยาลัย
2565
2
นางสาววรินทร์ลดา จันทวีเมืองรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอน ด้านการวิจัยวิทยาลัย
2565
3
นางสาวนัยนันต์ เตชะวณิชรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านบริการวิชาการวิทยาลัย
2565
4
นางสาวสุระพร ปุ้ยเจริญรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษาวิทยาลัย
2565
5
นายวสันต์ สว่างวรรณรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทสายสนับสนุนด้านการเรียนการสอนวิทยาลัย
2565
6
นางพรรษ์ณพัฒน์ อินสว่างรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทสายสนับสนุนด้านบริหารวิทยาลัย
2565
7
นายศักดิ์ชาย พูลสวัสดิ์ รางวัลบุคลากรดีเด่นพนักงานทั่วไปวิทยาลัย
2565
8
นางสาวจารุณี วาระหัสรางวัลบุคลากรดีเด่นคนดีศรีดอกแก้ว (อาจารย์)วิทยาลัย
2565
9
นายจตุรพิธ ศรีรักษ์รางวัลบุคลากรดีเด่นคนดีศรีดอกแก้ว (บุคลากรสายสนับสนุน)วิทยาลัย
2565
10
นายจตุรพิธ ศรีรักษ์รางวัลบุคลากรดีเด่นต้นกล้าใหม่ไฟแรงวิทยาลัย
2565
11
นางสาวสกุนตลา แซ่เตียวครูต้นแบบรางวัลครูต้นแบบของศิษย์คณะ
2565
12
นายอภสิทธิ์ เชื้อคำเพ็งรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมและบุคลากรดีเด่นในโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของบุคลากร ในการต่อต้านการทุจริต ในกิจการของภาครัฐ และค่านิยม MOPH รางวัลออกแบบโลโก้ "คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมต้านทุจริตคณะพยาบาลศาสตร์ สบช.
2564
13
นางสาวชัญญานุช เครือหลีรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมและบุคลากรดีเด่นในโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของบุคลากร ในการต่อต้านการทุจริต ในกิจการของภาครัฐ และค่านิยม MOPH รางวัลเรื่องเล่า "คุณธรรมนำหน่วยงานโปร่งใส"คณะพยาบาลศาสตร์ สบช.
2564
14
นางปฐมพร โพธิ์ถาวรรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอนวิทยาลัย
2564
15
นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ รางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอน ด้านการวิจัยวิทยาลัย
2564
16
นางสาวจารุณี วาระหัสรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านบริการวิชาการวิทยาลัย
2564
17
นางยุวนิดา อารามรมย์รางวัลบุคลากรดีเด่น อาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษาวิทยาลัย
2564
18
นางประภาพร ปลอดขันเงินรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทสายสนับสนุนด้านวิชาการวิทยาลัย
2564
19
นางพรรษ์ณพัฒน์ อินสว่างรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทสายสนับสนุนด้านบริหารวิทยาลัย
2564
20
นางสุชดา คงสุจริตรางวัลบุคลากรดีเด่นพนักงานทั่วไปวิทยาลัย
2564
21
นางสุกันยา นัครามนตรี รางวัลบุคลากรดีเด่นคนดีศรีดอกแก้ว (อาจารย์)วิทยาลัย
2564
22
นายศักดิ์ชาย พูลสวัสดิ์รางวัลบุคลากรดีเด่นคนดีศรีดอกแก้ว (บุคลากรสายสนับสนุน)วิทยาลัย
2564
23
นายจตุรพิธ ศรีรักษ์รางวัลบุคลากรดีเด่นต้นกล้าใหม่ไฟแรงวิทยาลัย
2564
24
นางจีระภา นะแสรางวัลบุคลากรดีเด่นผู้บริหารวิทยาลัย
2563
25
นางสิรภัทร โสติถิยาภัย รางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอนวิทยาลัย
2563
26
นายกิติพร เนาว์สุวรณณรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอน ด้านการวิจัยวิทยาลัย
2563
27
นางอมร ไกรดิษฐ์รางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านบริการวิชาการวิทยาลัย
2563
28
นางสาวมาลี คำคงรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษาวิทยาลัย
2563
29
นางสาวชินรัตน์ บุญนวลรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทสายสนับสนุนด้านวิชาการวิทยาลัย
2563
30
นางมาริกา คงเชื้อรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทสายสนับสนุนด้านบริหารวิทยาลัย
2563
31
นางสาวสุจิตตา แซ่โง้วรางวัลบุคลากรดีเด่นพนักงานทั่วไปวิทยาลัย
2563
32
นางจารุณี วาระหัสรางวัลบุคลากรดีเด่นคนดีศรีดอกแก้ว (อาจารย์)วิทยาลัย
2563
33
นายทศพล สวัสดีรางวัลบุคลากรดีเด่นคนดีศรีดอกแก้ว (บุคลากรสายสนับสนุน)วิทยาลัย
2563
34
นางนิตยา ศรีญาณลักษณ์รางวัลบุคลากรดีเด่นผู้บริหารวิทยาลัย
2562
35
นางสาวอำไพอร เพ็ญสุวรรณรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอนวิทยาลัย
2562
36
นางศิริวรรณ ชูกำเนิดรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอน ด้านการวิจัยวิทยาลัย
2562
37
นางบุษยา สังขชาติรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านบริการวิชาการวิทยาลัย
2562
38
นางสาวสุระพร ปุ้ยเจริญรางวัลบุคลากรดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษาวิทยาลัย
2562
39
นายวสันต์ สว่างวรรณรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทสายสนับสนุนด้านวิชาการวิทยาลัย
2562
40
นางเสาวภาคย์ วิทยาศิริกุลรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทสายสนับสนุนด้านบริหารวิทยาลัย
2562
41
นายทศพล สวัสดีรางวัลบุคลากรดีเด่นพนักงานทั่วไปวิทยาลัย
2562