จำนวนอาจารย์พยาบาลประจำที่ใบประกอบวิชาชีพกำลังจำหมดอายุในแต่ละปี
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ใบประกอบวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
ออกให้ ณ วันที่
หมดอายุวันที่
1
นางสาวศุลีพร เพชรเรียงใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4611108741
24/11/2561
23/11/2566
2
นางสาวปภัชญา มีชัยชนะใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5511232794
30/4/2565
29/4/2570
3
นางวิกานดา หมัดอะดั้มใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5511232795
30/4/2565
29/4/2570
4
นางสาวเกษศิรินทร์ ภู่เพชรใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5511237451
30/7/2565
29/7/2570
5
นางสาวสุมลทิพย์ กิติลาโภใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5511237465
30/4/2565
29/4/2570
6
นางสาวจารุณี วาระหัสใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511073682
24/12/2565
23/12/2570
7
นางสาวอริสา จิตต์วิบูลย์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511033586
24/12/2565
23/12/2570
8
นางทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511098943
24/12/2565
23/12/2570
9
นางธารินี นนทพุทธใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511073696
24/12/2565
23/12/2570
10
นางสาวนภาพร ลิมปิติสถาพรใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511083968
24/12/2565
23/12/2570
11
นางปฐมพร โพธิ์ถาวรใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511073673
24/12/2565
23/12/2570
12
นางปฐมามาศ โชติบัณใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511039061
24/12/2565
23/12/2570
13
นางสาวพนัสยา วรรณวิไลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511073700
24/12/2565
23/12/2570
14
นางสาวพรรณี ฉุ้นประดับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511033593
24/12/2565
23/12/2570
15
นายศักรินทร์ สุวรรณเวหาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511083974
24/12/2565
23/12/2570
16
นางศิริวรรณ ชูกำเนิดใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511073705
24/12/2565
23/12/2570
17
นายสุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511077269
24/12/2565
23/12/2570
18
นางสาวสกุนตลา แซ่เตียวใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511033602
24/12/2565
23/12/2570
19
นางอรทัย แก้วมหากาฬใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511073709
24/12/2565
23/12/2570
20
นางสาวนวพร ดำแสงสวัสดิ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511099301
24/12/2565
23/12/2570
21
นางจีระภา นะแสใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511043826
24/12/2565
23/12/2570
22
นางสาวสุระพร ปุ้ยเจริญใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511097535
24/12/2565
23/12/2570
23
นายทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511091967
24/12/2565
23/12/2570
24
นางขวัญเรือน สนิทวงศ์ณ อยุธยาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511078594
24/12/2565
23/12/2570
25
นางสาวปาริชาต ชูประดิษฐ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511083972
24/12/2565
23/12/2570
26
นางสาวนัยนันต์ เตชะวณิชใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511083970
24/12/2565
23/12/2570
27
นางสาวสิริมาส วงศ์ใหญ่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5511232794
26/11/2565
25/11/2570
28
นางสาวผาณิต หลีเจริญใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511091011
24/12/2565
23/12/2570
29
นางชุติมา เพิงใหญ่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511073691
24/12/2565
23/12/2570
30
นางสาวมาริสา สุวรรณราชใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511082602
24/12/2565
23/12/2570
31
นางจินตวีร์พร แป้นแก้วใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511007983
24/12/2565
23/12/2570
32
นางสาวกฤติกา อินทรณรงค์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5111205063
24/3/2566
23/3/2571
33
นางสาวเจิดนภา แสงสว่างใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5211209176
30/3/2562
29/3/2567
34
นางสาวชัญญานุช เครือหลีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5211209177
30/3/2562
29/3/2567
35
นางสาววรินทร์ลดา จันทวีเมืองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5211209199
30/3/2562
29/3/2567
36
นางสาวทิพย์ศิริ สหวรพันธุ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6211293856
24/6/2562
23/6/2567
37
นางพัชรี รัตนพงษ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5211095852
4/8/2562
3/8/2567
38
นางสาวจิรารัตน์ พร้อมมูลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4711186897
9/8/2562
8/8/2567
39
นางสาวตวงพร ชุมประเสริฐใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5311215759
22/3/2563
21/3/2568
40
นางสาวนิตยา ไชยรัตน์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5311215745
22/3/2563
21/3/2568
41
นางดวงมน วิทยาภิมัณฑน์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4311188682
30/3/2563
29/3/2568
42
นางอรอนงค์ รองสวัสดิ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4311152944
30/3/2563
29/3/2568
43
นางสาวณัชชา สังขภิญโญใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6311303588
20/7/2563
19/7/2568
44
นายอภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็งใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5311220867
29/11/2563
28/11/2568
45
นางสาวนิสาชล สุขแก้วใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5411225261
21/3/2564
20/3/2569
46
นายเทอดศักดิ์ นำเจริญใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5411073670
5/4/2564
4/4/2569
47
นางสาวธิดารัตน์ สิงห์ศรีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5411227721
1/8/2564
31/7/2569
48
นางสาวสาวิตรี วงค์ประดิษฐใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5411227742
1/8/2564
31/7/2569
49
นางสาวชลธร อินทรวรรโณใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6411315730
28/6/2564
27/6/2569
50
นางสาวนูรีฮัน อิแอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6411313420
29/3/2564
28/3/2569
51
นางวรงรอง เนลสันใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4911197161
31/7/2564
30/7/2569
52
นางยุวนิดา อารามรมย์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511170087
1/4/2565
31/3/2570
53
นางสาวเมธาวี คำชลธาร์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6511323063
28/03/2565
27/03/2570
54
นางสาวอุทุมพร บุญเดชใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6511323078
28/03/2565
27/03/2570