จำนวนของอาจารย์ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการบริหาร
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
อบรมระยะสั้นทางการบริหาร
ช่วงเวลาที่จัดอบรม
สถานที่
ปีงบประมาณ
1
นางยุวนิดา อารามรมย์อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565วพบ.นครศรีธรรมราช
2565
2
นางสาวสิริมาส วงศ์ใหญ่การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565วสส.ยะลา
2565
3
นางบุษราภรณ์ ดวงจันทร์การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565วสส.ยะลา
2565
4
นายอภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็งการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น16 พ.ค. 2564 ถึง 6 มิ.ย. 2564วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
2564
5
นางชุติมา เพิงใหญ่อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง2 ส.ค. 2564 ถึง 29 ส.ค. 2564วพบ.เชียงใหม่
2564
6
นายเทอดศักดิ์ นำเจริญอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง28 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564วพบ.จักรรีรัช
2564
7
นางขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยาอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง3 มิ.ย. 2562 ถึง 28 มิ.ย. 2562วพบ.นนทบุรี
2562
8
นางปราณี วีรเดชะการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น5 พ.ค. 2562 ถึง 24 พ.ค. 2562วสส.ยะลา
2562
9
นางสาวจารุณี วาระหัสอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง30 มิ.ย. 2562 ถึง 26 ก.ค. 2562วสส.ยะลา
2562
10
นางมาริกา คงเชื้อการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น7 พ.ค. 2561 ถึง 25 พ.ค. 2561วสส.ยะลา
2561
11
นางศิริวรรณ ชูกำเนิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง3 มิ.ย. 2561 ถึง 29 มิ.ย. 2561วสส.ยะลา
2561
12
นายกิตติพร เนาว์สุวรรณอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง2- 28 กรกฎาคม 2560วพบ.สงขลา
2560
13
นายทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง8 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข
2560
14
นางสาวพรรณี ฉุ้นประดับอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง20 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 2558วพบ.จักรีรัช
2558
15
นางปฐมามาศ โชติบัณอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง23 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2557วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
2557
16
นายสุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง15 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2556 วพบ.จักรีรัช
2556
17
นางจีระภา นะแสอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง23 เมษายน - 1 มิถุนายน 2555วพบ.ตรัง
2555
18
นางพรรษ์ณพัฒน์ อินสว่างการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น23 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2555วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
2555
19
นางสาวมาริสา สุวรรณราชการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น11 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2555วพบ.จักรีรัช
2555
20
นางทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง25 เมษายน - 3 มิถุนายน 2554วพบ.ตรัง
2554
21
นางสาวอลิสา จิตต์วิบุลย์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป19 พฤษภามคม - 24 กันยายน 2554วพบ.สงขลา
2554
22
นางสาวสกุนตลา แซ่เตียวอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง10 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2552วพบ.นครลำปาง
2552