จำนวนของอาจารย์ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล/การเรียนการสอน
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
อบรมระยะสั้นทางการพยาบาล/การเรียนการสอน
ประเภทการอบรม
ช่วงเวลาที่จัดอบรม
สถานที่
ปีงบประมาณ
1
นางสาวทิพย์ศิริ สหวรพันธุหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14ด้านการเรียนการสอน7 กุมภาพันธ์- 27 พฤษภาคม 2565วพบ.กรุงเทพ
2565
2
นางสาวมาริสา สุวรรณราชอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเรียนการสอน5 มิ.ย. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2564วพบ.สงขลา
2564
3
นางสาวชัญญานุช เครือหลีอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้านการพยาบาล5 สิงหาคม - 24 พฤศจิกายน 2562มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2562
4
นางชุติมา เพิงใหญ่อบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ หลักสูตรที่ 1.2 การพัฒนาสมรรถนะ/ความเชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน: Simulation Based Learning (SBL)ด้านการเรียนการสอน18 พ.ค. 2562 ถึง 9 มิ.ย. 2562Newcastle
2562
5
นายเทอดศักดิ์ นำเจริญหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน:Reflective Thinkingด้านการเรียนการสอน10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562สหราชอาณาจักร
2562
6
นางอรทัย แก้วมหากาฬหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน : Humanistic Care ด้านการเรียนการสอน1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561College of Mount Saint Vivcent, New York City, Riverdale campus
2561
7
นางปฐมพร โพธิ์ถาวรหลักสูตรSBLด้านการเรียนการสอน12 ก.ค. 2561 ถึง 30 ก.ค. 2561ประเทศอังกฤษ
2561
8
นางศิริวรรณ ชูกำเนิดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด ด้านการพยาบาล6 - 25 กันยายน 2561University of Victoria, British Columbia, Canada
2561
9
นางสาวจารุณี วาระหัสฝึกอบรมด้านหัวใจและหลอดเลือด(Cardiac Care) ณ University of Salford เมือง Manchester สหราชอาณาจักรด้านการพยาบาล18 ส.ค. 2561 ถึง 2 ก.ย. 2561สหรัฐราชอาณาจักร
2561
10
นางสาวมาริสา สุวรรณราชหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน8-29 กันยายน 2561Otago Uinversity
2561
11
นางสาวพนัสยา วรรณวิไลอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชด้านการพยาบาล28 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2560มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560
12
นายศักรินทร์ สุวรรณเวหาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน:IT in Teaching Processด้านการเรียนการสอน6 - 21 พฤษภาคม 2560Rontys University ประเทศเนเธอร์แลนด์
2560
13
นางสาววรินทร์ลดา จันทวีเมืองหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Reflective Thinking ด้านการพยาบาล19 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560ประเทศสหรัฐอเมริกา
2560
14
นางยุวนิดา อารามรมย์การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบสนอง Service Plan (ด้าน Trauma)ด้านการพยาบาล16 - 30 กันยายน 2560University of Victoria, Victoria, British Columbia ประเทศแคนาดา
2560
15
นางปฐมามาศ โชติบัณอบรมเฉพาะทางการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้านการพยาบาล6 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2560
16
นางสาวพรรณี ฉุ้นประดับหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน : Clinical Simulationด้านการเรียนการสอน20 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2557Northumbria University สหราชอาณาจักร
2557
17
นางสาวกฤติกา อินทรณรงค์หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน : E-learning and IT in teaching Processด้านการเรียนการสอน16 สิงหาคม - 7 กันยายน 2557Walkato Institute of Teachnology
2557
18
นางสาวนภาพร ลิมปิติสถาพรอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น นานาชาติ รุ่นที่ 15 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤตด้านการพยาบาล13 สค.57 - 28 พย.57 วพบ.กรุงเทพ
2557
19
นางสาวนัยนันต์ เตชะวณิชย์หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผลด้านการเรียนการสอน 14-30 มิถุนายน 2557Fonty University ประเทศเนเธอร์แลนด์
2557
20
นางสาวนภาพร ลิมปิติสถาพรหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based Learningด้านการเรียนการสอน 22 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2557ประเทศแคนาดา
2557
21
นางสาวพนัสยา วรรณวิไลหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem Based Learningด้านการเรียนการสอน 22 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2557ประเทศแคนาดา
2557
22
นางสาวมาริสา สุวรรณราชหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผลด้านการเรียนการสอน 14-30 มิถุนายน 2557Fonty University ประเทศเนเธอร์แลนด์
2557
23
นางตวงพร มั่งมีอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการจัดาการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ด้านการพยาบาล4 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2556วพบ.กรุงเทพ
2556
24
นางสาวสุมลทิพย์ กิติลาโภอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการจัดาการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ด้านการพยาบาล4 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2556วพบ.กรุงเทพ
2556
25
นางอรอนงค์ รองสวัสดิ์อบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลด้านการพยาบาล5 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2555มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555
26
นางดวงมน ทรัพย์สินเสรีอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลด้านการพยาบาล5 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2555มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555
27
นางสาวผาณิต หลีเจริญอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลด้านการพยาบาล5 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2555มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555
28
นางสาวสุระพร ปุ้ยเจริญอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลด้านการพยาบาล5 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2555มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555
29
นายทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลด้านการพยาบาล5 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2555มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555
30
นางสาวนิสาชล สุขแก้วอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลด้านการพยาบาล6 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2555วพบ.กรุงเทพ
2555
31
นางสาวธิดารัตน์ สิงห์ศรีอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลด้านการพยาบาล6 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2555วพบ.กรุงเทพ
2555
32
น.ส.สาวิตรี วงศ์ประดิษฐ์อบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลด้านการพยาบาล6 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2555วพบ.กรุงเทพ
2555
33
นางขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยาอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลด้านการพยาบาล6 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2555วพบ.กรุงเทพ
2555
34
นางยุวนิดา อารามรมย์อบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลด้านการพยาบาล5 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2555มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555
35
นางสาวอริสา จิตต์วิบูลย์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปด้านการพยาบาล19 พฤษภาคม - 24 กันยายน 2554วพบ.สงขลา
2554