อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขาที่สังกัด
1
นางอรอนงค์ รองสวัสดิ์ปริญญาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
2
นางขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยาปริญญาโทการพยาบาลจิตเวช
3
นางชุติมา เพิงใหญ่ปริญญาเอกการพยาบาลเด็ก
4
นางสาวนวพร ดำแสงสวัสดิ์ปริญญาเอกการพยาบาลอนามัยชุมชน
5
นางสาวปาริชาต ชูประดิษฐ์ปริญญาเอกการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์