ด้านวัสดุและครุภัณฑ์
  รายงานครุภัณฑ์
        รายงานครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามกลุ่มงาน/งาน
        รายงานครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามแหล่งงบประมาณที่จัดซื้อ
        รายงานครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามวิธีการที่ได้มา
        รายงานครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามอาคารที่อยู่
        รายงานครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามห้องที่อยู่
        รายงานครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามผู้ขาย/คู่ค้า/ผู้บริจาค
        รายงานครุภัณฑ์ทั้งหมดแยกตามผู้รับผิดชอบ
  รายงานครุภัณฑ์สำหรับผู้บริหาร
        รายงานครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
        รายงานครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่จะหมดอายุภายใน 5 ปี
        รายงานครุภัณฑ์ที่จะหมดอายุภายใน 5 ปี
        รายงานครุภัณฑ์ที่หมดอายุไปแล้ว 5 ปีย้อนหลัง
        รายงานการการซ่อมครุภัณฑ์ 3 ปีย้อนหลัง
        รายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และหุ่น