ด้านบริหารงานบุคลากร
  บุคลากรทั้งหมด (คน)

113

คลิกดู

  บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง (คน)

112

คลิกดู

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5

คลิกดู

  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

44

คลิกดู


  บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ (คน)

1

คลิกดู

  บุคลากรที่ไปช่วยราชการ(คน) (คน)

0

คลิกดู


จำนวนร้อยละของบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียด

จำนวนร้อยละของบุคลากรทั้งหมด  113  คน

จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

รายละเอียด

รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  112  คน


จำนวนร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

รายละเอียด

รวมบุคลากรทั้งหมด  112  คน

จำนวนร้อยละของบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามเพศ

รายละเอียด

รวมบุคลากรทั้งหมด  113  คน


บุคลากรจำแนกตามสถานะการจ้างงาน

รายละเอียด

รวมบุคลากร  112  คน

จำนวนร้อยละของข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรจำแนกตามวุฒิการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง

รายละเอียด

รวมบุคลากรทั้งหมด  44  คน


บุคลากรที่ลาศึกษาจำแนกตามเป็น ป.เอก และ ป.โท ย้อนหลัง 5 ปี

รายละเอียด

รวมบุคลากรที่ลาศึกษา  6  คน

การแจ้งเตือนหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ

รายละเอียด

รวมบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ  54  คน


จำนวนของอาจารย์ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการบริหาร

รายละเอียด

จำนวนของอาจารย์ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล/การเรียนการสอน

รายละเอียดจำนวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

รายละเอียด

รวมจำนวนรางวัลที่ได้รับทั้งหมด  39  คน

บุคลากรที่จะเกษียณอายุการทำงาน อีก 10 ปีข้างหน้า

รายละเอียด


ร้อยละของภาระงานอาจารย์ทุกพันธกิจปีการศึกษา 2564
(รวมชั่วโมงที่มอบหมาย 1,560 ชั่วโมง)

รายละเอียด

ร้อยละของภาระงานอาจารย์ทุกพันธกิจปีการศึกษา 2565
(รวมชั่วโมงที่มอบหมาย 1,560 ชั่วโมง)

รายละเอียด