ด้านบริการวิชาการแก่สังคม


ร้อยละการ เข้าร่วม โครงการ บริการวิชาการของอาจารย์ในแต่ละปี

รายละเอียด


จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอกหน่วยงาน

รายละเอียด

จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการในแต่ละปี

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการจำแนกตามประเภทการบูรณาการ

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการจำแนกตามโครงการให้เปล่า,สร้างรายได้ และ CNEU

รายละเอียด

สถานะการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

รายละเอียด© 2023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา.

ข้อมูล ณ วันที่ 26-03-2023