ด้านการเรียนการสอน

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษา ( ปีการศึกษาปัจจุบัน หลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียด


เปรียบเทียบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น/ปีการศึกษา

รายละเอียด

ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น/ปีการศึกษา

รายละเอียด


อัตราส่วนอาจารย์ ต่อ FTES ณ ปัจจุบัน/ล่วงหน้า

รายละเอียด

กราฟแสดงคุณภาพการสอนของอาจารย์

รายละเอียด


จำนวนศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั้งหมด

รายละเอียด

ผลการสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

รายละเอียด