บุคลากร
Generate Report
บุคลากรทั้งหมด(คน)
3,500
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง(คน)
3,460
บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ(คน)
40
บุคลากรที่ไปช่วยราชการ (คน)
0
อาจารย์ประจำ(คน)
3,500
อาจารย์ประจำหลักสูตร(คน)
500
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(คน)
0
บุคลากรแยกตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ.(คน)
0
Faculty practice
3,500
1
500
2
0
3
0
จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน
จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
Direct Social Referral
กราฟร้อยละของช่วงอายุของบุคลากร
กราฟข้าราชการจำแนกตามระดับตำแหน่ง
Direct Social Referral
กราฟบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามเพศ
กราฟบุคลากรที่ลาศึกษาจำแนกตามเป็น ป.เอก และ ป.โท
Direct Social Referral
กราฟบุคลากรจำแนกตามสถานะการจ้างงาน
กราฟบุคลากรที่จะเกษียณอายุการทำงาน อีก 10 ปีข้างหน้า
Direct Social Referral
กราฟบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ แยกตามระดับของรางวัล
กราฟบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ แยกตามประเภทของรางวัล
Direct Social Referral
กราฟบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ แยกตามระดับของรางวัล
กราฟบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ แยกตามประเภทของรางวัล
Direct Social Referral
กราฟการแจ้งเตือนหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ
กราฟแสดงใบประกอบวิชาชีพกำลังจะหมดอายุในแต่ละปี
Direct Social Referral
กราฟการแจ้งเตือนหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ
กราฟแสดงใบประกอบวิชาชีพกำลังจะหมดอายุในแต่ละปี
Direct Social Referral
Projects

Server Migration 20%

Sales Tracking 40%

Customer Database 60%

Payout Details 80%

Account Setup Complete!

Primary
#4e73df
Success
#1cc88a
Info
#36b9cc
Warning
#f6c23e
Danger
#e74a3b
Secondary
#858796
Light
#f8f9fc
Dark
#5a5c69
Illustrations

Add some quality, svg illustrations to your project courtesy of unDraw, a constantly updated collection of beautiful svg images that you can use completely free and without attribution!

Browse Illustrations on unDraw →
Development Approach

SB Admin 2 makes extensive use of Bootstrap 4 utility classes in order to reduce CSS bloat and poor page performance. Custom CSS classes are used to create custom components and custom utility classes.

Before working with this theme, you should become familiar with the Bootstrap framework, especially the utility classes.