บุคลากร
Generate Report
บุคลากรทั้งหมด(คน)
3,500
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง(คน)
3,460
บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ(คน)
40
บุคลากรที่ไปช่วยราชการ (คน)
0
อาจารย์ประจำ(คน)
1,500
อาจารย์ประจำหลักสูตร(คน)
500
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(คน)
0
บุคลากรแยกตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ.(คน)
0
จำนวนร้อยละของบุคลากรทั้งหมด
สายสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ สายสนับสนุนบริหาร สายสอน
จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
สายสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ สายสนับสนุนบริหาร สายสอน
จำนวนร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
จำนวนร้อยละของบุคลากรที่เป็นข้าราชการจำแนกตามระดับตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวนร้อยละของช่วงอายุของบุคลากรทั้งหมด
น้อยว่า 26 ปี ช่วงอายุ 26-30 ปี ช่วงอายุ 31-35 ปี ช่วงอายุ 36-40 ปี
จำนวนร้อยละของบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามเพศ
ชาย หญิง
บุคลากรที่ลาศึกษา (ในประเทศ / ต่างประเทศ) จำแนกตามเป็น ป.เอก และ ป.โท
testtta
ชาย หญิง
กราฟบุคลากรจำแนกตามสถานะการจ้างงาน
กราฟบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ แยกตามระดับของรางวัล
กราฟบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ แยกตามประเภทของรางวัล
Direct Social Referral
กราฟการแจ้งเตือนหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ
กราฟแสดงใบประกอบวิชาชีพกำลังจะหมดอายุในแต่ละปี
Direct Social Referral
กราฟการแจ้งเตือนหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ
Projects

Server Migration 20%

Sales Tracking 40%

Customer Database 60%

Payout Details 80%

Account Setup Complete!

Primary
#4e73df
Success
#1cc88a
Info
#36b9cc
Warning
#f6c23e
Danger
#e74a3b
Secondary
#858796
Light
#f8f9fc
Dark
#5a5c69
Illustrations

Add some quality, svg illustrations to your project courtesy of unDraw, a constantly updated collection of beautiful svg images that you can use completely free and without attribution!

Browse Illustrations on unDraw →
Development Approach

SB Admin 2 makes extensive use of Bootstrap 4 utility classes in order to reduce CSS bloat and poor page performance. Custom CSS classes are used to create custom components and custom utility classes.

Before working with this theme, you should become familiar with the Bootstrap framework, especially the utility classes.