ข้อมูลการจองห้องวันที่ 27 มกราคม 2566


การจองวันนี้

ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 Library Room 3 เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก 0808698709 นำเสนอกรณีศึกษา 08:30 16:30
2 ห้องประชุม115 ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น 095-44000-59 อ.รุ่งฤดี conference หลังคลอด 08:00 16:00
3 ห้องประชุม116 เย็นตา ขวัญนิมิตร 0826378824 สอบนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 สอบวัดความรู้รวบยอดของ สบช.ปีการศึกษา 2565 08:00 17:00
4 ห้องประชุมย่อย 215 เย็นตา ขวัญนิมิตร 0826378824 คณะกรรมการสำหรับคุมสอบวัดความรู้รวบยอด ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 08:00 17:00
5 ห้องเรียน 216 เย็นตา ขวัญนิมิตร 0826378824 นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 สอบความรู้รวบยอด ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2 08:00 17:00
6 ห้องเรียน231 เย็นตา ขวัญนิมิตร 0826378824 นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 สอบความรู้รวบยอด ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2 08:00 17:00
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298