ข้อมูลการจองห้องวันที่ 5 ตุลาคม 2565


การจองวันนี้

ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 ห้องปฎิบัติการพื้นฐานการพยาบาล อุษมา สิงหเสม 0639562422 อ.ปัทมา หลักสูตรผู้ช่วย 10:00 12:00
2 ห้องปฎิบัติการพื้นฐานการพยาบาล ศุภสวัสดิ์ แก้วพรม 0943458408 นศ.พยาบาลชั้นปีที่ 2 ฝึกซ้อมทักษะการพยาบาลก่อนสอบสาธิตย้อนกลับ 16:00 21:00
3 ห้องปฏิบัติการพยาบาล 701 เย็นตา ขวัญนิมิตร 0826378824 จัดนิทรรศการการนำเสนอ ของรายวิชานวัตกรรม (อาจารยโสภิต สุวรรณเวลา) 08:00 17:00
4 ห้องประชุม กนกวรรณ นารีรัตน์ สวนแก้ว 0810861491 ประชุมอาจารย์ประจำเดือนตุลาคม 2565 13:00 16:00
5 ห้องประชุม131 ณัฏฐนิช ศิวคุณารักษ์ 0937808412 อ.นิตยา ชีพประสพ ใช้ในการเรียนการสอน นศ.ป.ผู้ช่วย รุ่นที่ 15 08:00 16:30
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298