ข้อมูลการจองห้องวันที่ 28 มีนาคม 2566


ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์ ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น 095-44000-59 อ.ชุติกาญจนื Lab LR 08:00 16:00
2 ห้องปฏิบัติการเด็กและวัยรุ่น สร้อยสุวรรณ พลสังข์ injection 13:00 16:00
3 ห้องเรียน 216 นันทยา เสนีย์ 0994612558 conference นักศึกษา ปี 2 วิชาปฏฺบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ อ.นันทยา เสนีย์ 08:00 17:00
4 ห้องเรียน 301 [อาคาร8ชั้น] นารีรัตน์ สวนแก้ว 0810861491 ผู้อำนวยการพบคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แถลงนโยบาย และพูดคุยเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติการร่วมกัน 14:00 16:00
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298