ข้อมูลการจองห้องวันที่ 29 มีนาคม 2566


ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 ห้องประชุม115 ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น 095-44000-59 อ.ชุติกาญจน์ con LR 08:00 16:30
2 ห้องประชุม116 ประภัสสร สุขแก้ว 075211298 ต่อ 120 ประชุมโครงการวิพากต์ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบ 2566 08:00 16:00
3 ห้องประชุมอมรา ลีละวัฒน์ พัชราภรณ์ ตุลยกุล 0920792254 การจัดการความรู้ 13:00 16:00
4 ห้องเรียน 216 นันทยา เสนีย์ 0994612558 conference นักศึกษา ปี 2 วิชาปฏฺบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ อ.นันทยา เสนีย์ 08:00 17:00
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298