ข้อมูลการจองห้องวันที่ 27 มีนาคม 2566


ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์ ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น 095-44000-59 อ.ชุติกาญจนื Lab LR 08:00 16:00
2 ห้องเรียน 216 นันทยา เสนีย์ 0994612558 conference นักศึกษา ปี 2 วิชาปฏฺบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ อ.นันทยา เสนีย์ 08:00 17:00
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298