อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งทางการบริหาร
สาขาที่สังกัด
1
ปฐพร แสงเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวชการพยาบาลจิตเวช
2
มณฑา อุดมเลิศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กการพยาบาลเด็ก
3
สิตานันท์ ศรีใจวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์การพยาบาลสูติศาสตร์
4
เสาวลักษณ์ เนตรชังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
5
รพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนการพยาบาลอนามัยชุมชน