บุคลากรที่ลาศึกษา (ในประเทศ / ต่างประเทศ) จำแนกตามเป็น ป.เอก และ ป.โท
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สายงาน
สถานที่
ระดับการศึกษา
วุฒิที่ลาศึกษา
วันที่ลาศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
1
นางสาว ดารณี ขันใส
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
30 ก.ค.2562 - 30 ก.ค.2565พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
2
นาย อิทธิพล แก้วฟอง
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
1 ส.ค.2562 - 31 ก.ค.2565พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
3
นาง จิราพร ศรีพลากิจ
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
8 ก.ค.2563 - 8 ก.ค.2566พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
4
นางสาว สิริกานดา สุขเกษม
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาโท
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
1 ธ.ค.2564 - 30 ก.ย.2565การผดุงครรภ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
5
นางสาว วิรินทร พิมพ์ไลย
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาโท
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
1 ธ.ค.2564 - 30 ก.ย.2565การผดุงครรภ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
6
นางสาว กัญญาวีร์ ธีระวรรณ
สายสอน
ในประเทศ
ปริญญาโท
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
1 เม.ย.2565 - 30 ก.ย.2565การพยาบาลเด็กมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์