จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำแนกตามสาขาวิชา
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่สังกัด
สถานะการปฎิบัติงาน
หน่วยงาน
1
นาง สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
2
นางสาว ดุจเดือน เขียวเหลือง
ปริญญาเอก
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
3
นาง อนัญญา คูอาริยะกุล
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
4
นาย ไพทูรย์ มาผิว
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
5
นางสาว ปฐพร แสงเขียว
ปริญญาเอก
การพยาบาลจิตเวช
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
6
นาง มณฑา อุดมเลิศ
ปริญญาโท
การพยาบาลเด็ก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
7
นางสาว วราภรณ์ ยศทวี
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
8
นางสาว สิตานันท์ ศรีใจวงศ์
ปริญญาเอก
การพยาบาลสูติศาสตร์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
9
นางสาว สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์
ปริญญาเอก
การพยาบาลสูติศาสตร์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
10
นาง วิมล อ่อนเส็ง
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
11
นาย นภดล เลือดนักรบ
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
12
นาง นิศารัตน์ นาคทั่ง
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
13
นางสาว วิไลวรรณ บุญเรือง
ปริญญาโท
การพยาบาลจิตเวช
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
14
นางสาว อัญชรี เข็มเพชร
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
15
นางสาว ดวงดาว เทพทองคำ
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
16
นางสาว เสาวลักษณ์ เนตรชัง
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
17
นาย รพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
18
นางสาว นัยนา อินธิโชติ
ปริญญาโท
การพยาบาลเด็ก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
19
นาง วาสนา ครุฑเมือง
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
20
นางสาว นัยนา แก้วคง
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
21
นางสาว จิราพร วิศิษฎ์โกศล
ปริญญาโท
การพยาบาลสูติศาสตร์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
22
นาย สืบตระกูล ตันตลานุกุล
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
23
นางสาว สุปราณี หมื่นยา
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
24
นาย ภราดร ล้อธรรมมา
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
25
นาย เสน่ห์ ขุนแก้ว
ปริญญาเอก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
26
นาง อรุณรัตน์ พรมมา
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
27
นาง อลิษา ขุนแก้ว
ปริญญาโท
การพยาบาลเด็ก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
28
นางสาว จิระภา สุมาลี
ปริญญาโท
การพยาบาลจิตเวช
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
29
นางสาว วิภาวรรณ นวลทอง
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
30
นางสาว นันทกาญจน์ ปักษี
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
31
นาย กันต์วิชญ์ จูเปรมปรี
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
32
นางสาว ปุณยนุช ชมคำ
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
33
นาง พัชรินทร์ วงษ์สว่าง
ปริญญาโท
การพยาบาลจิตเวช
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
34
นางสาว ณัฏฐมณฑน์ โกศัย
ปริญญาโท
การพยาบาลสูติศาสตร์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
35
นางสาว อภัสริน มะโน
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
36
นางสาว พัชชา สุดแดน
ปริญญาโท
การพยาบาลสูติศาสตร์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
37
นาย นพรัตน์ สวนปาน
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
38
นางสาว สุกัญญา ม่วงเลี้ยง
ปริญญาโท
การพยาบาลสูติศาสตร์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
39
นาง ผ่องศรี พุทธรักษ์
ปริญญาโท
การพยาบาลสูติศาสตร์
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
40
นาย อรรถพล ยิ้มยรรยง
ปริญญาโท
การพยาบาลจิตเวช
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
41
นางสาว ดารณี ขันใส
ปริญญาโท
การพยาบาลจิตเวช
ลาศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
42
นาย อิทธิพล แก้วฟอง
ปริญญาโท
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ลาศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
43
นาง จิราพร ศรีพลากิจ
ปริญญาโท
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ลาศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์