จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สายงาน
ระดับการศึกษา
สถานะปัจจุบัน
หน่วยงานที่สังกัด
1
นาง สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
2
นางสาว ดุจเดือน เขียวเหลือง
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
3
นาง อนัญญา คูอาริยะกุล
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
4
นาย ไพทูรย์ มาผิว
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
5
นางสาว ปฐพร แสงเขียว
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
6
นาง มณฑา อุดมเลิศ
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
7
นางสาว วราภรณ์ ยศทวี
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
8
นางสาว สิตานันท์ ศรีใจวงศ์
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
9
นางสาว สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
10
นาง วิมล อ่อนเส็ง
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
11
นาย นภดล เลือดนักรบ
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
12
นาง นิศารัตน์ นาคทั่ง
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
13
นางสาว วิไลวรรณ บุญเรือง
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
14
นางสาว อัญชรี เข็มเพชร
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
15
นางสาว ดวงดาว เทพทองคำ
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
16
นางสาว เสาวลักษณ์ เนตรชัง
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
17
นาย รพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
18
นางสาว นัยนา อินธิโชติ
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
19
นาง วาสนา ครุฑเมือง
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
20
นางสาว นัยนา แก้วคง
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
21
นางสาว จิราพร วิศิษฎ์โกศล
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
22
นาย สืบตระกูล ตันตลานุกุล
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
23
นางสาว สุปราณี หมื่นยา
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
24
นาย ภราดร ล้อธรรมมา
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
25
นาย เสน่ห์ ขุนแก้ว
สายสอน
ปริญญาเอก
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
26
นาง อรุณรัตน์ พรมมา
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
27
นาง อลิษา ขุนแก้ว
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
28
นางสาว จิระภา สุมาลี
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
29
นางสาว วิภาวรรณ นวลทอง
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
30
นางสาว นันทกาญจน์ ปักษี
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
31
นาย กันต์วิชญ์ จูเปรมปรี
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
32
นางสาว ปุณยนุช ชมคำ
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
33
นาง พัชรินทร์ วงษ์สว่าง
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
34
นางสาว ณัฏฐมณฑน์ โกศัย
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
35
นางสาว อภัสริน มะโน
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
36
นางสาว พัชชา สุดแดน
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
37
นาย นพรัตน์ สวนปาน
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
38
นางสาว สุกัญญา ม่วงเลี้ยง
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
39
นาย กฤศภน เทพอินทร
สายสอน
ปริญญาโท
ช่วยราชการจากรพ.ท่าปลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
40
นาง ผ่องศรี พุทธรักษ์
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
41
นาย อรรถพล ยิ้มยรรยง
สายสอน
ปริญญาโท
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
42
นางสาว ดารณี ขันใส
สายสอน
ปริญญาโท
ลาศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
43
นาย อิทธิพล แก้วฟอง
สายสอน
ปริญญาโท
ลาศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
44
นาง จิราพร ศรีพลากิจ
สายสอน
ปริญญาโท
ลาศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
45
นางสาว สิริกานดา สุขเกษม
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ลาศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
46
นางสาว วิรินทร พิมพ์ไลย
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ลาศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
47
นางสาว กัญญาวีร์ ธีระวรรณ
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ลาศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
48
นางสาว พรกมล วิศว์วิสุทธิ์
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
49
นางสาว อภิชญา พงษ์พิชิต
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
50
นางสาว สกุนกาญจน์ วันนาหม่อง
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
51
นางสาว กมลรัตน์ สีออน
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
52
นางสาว ปรียฉัตร จันดาหาญ
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
53
นาง นราพร ประทุมมา
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
54
นางสาว สุรีรัตน์ สังกาศ
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
55
นาง กรองทิพย์ อยู่อ้น
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
56
นาง นฤมล จันทร์เส็ง
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
57
นาย นพณัฐ รุจิเรืองอนันต์
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
58
นาง นงลักษณ์ พัฒนะโภไคย
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
59
นาง พิชญ์ชาภรณ์ มูลประโคนชัย
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
60
นางสาว ชนิภรณ์ คล้ายศรี
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
61
นาย จรินทร์ มากำเหนิด
สายสนับสนุนบริหาร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 3
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
62
นาง ทัพพ์ธนวันต์ จีนอนันต์
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
63
นาง นงรัช อู่รอด
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
64
นาง สุพัตรา มากำเหนิด
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
65
นาง นัฐภรณ์ เพ็งเสงี่ยม
สายสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
66
นาง สุรีย์พร มายรรยงค์
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
67
นาย ธนากร พุ่มพร
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
68
นาย วันเฉลิม ถนอมเกียรติ
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
69
นางสาว กมลธร ผาเจริญ
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
70
นางสาว ขนิษฐา แซ่คู
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
71
นางสาว ยลดา เงินเมือง
สายสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
72
นาย กังวาลเพชร นาคทอง
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
73
นางสาว จริยา หนูน้อย
สายสนับสนุนกิจการนักศึกษา
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
74
นาย ณฐพัชร์ ไชยทิพย์
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
75
นางสาว ปาริชาติ เม่นต้นสาย
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
76
นาย คมสัน ทองศรีอ้น
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
77
นาย อินทร สอนคำ
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
78
นาย ณรงค์ นาคะสิงห์
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
79
นางสาว พรจนา วงษ์ยอด
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
80
นาง ธนพร สังข์หอม
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
81
นางสาว กัณฐมณี นรากรณ์
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
82
นาย ประเสริฐ มั่นสุข
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
83
นาย เชาวลิต ช่วยศรี
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
84
นาง ชลดา สังข์นาค
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
85
นางสาว นิภาภรณ์ เมืองด่าน
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
86
นางสาว ปวีณา หลวงกว้าง
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
87
นางสาว วรรณา จันมะตุรี
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
88
นางสาว ดวงกมล พลดงนอก
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
89
นาง นงคราญ เยาวรัตน์
สายสนับสนุนบริหาร
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
90
นางสาว ฐิตินันท์ ทั่งมั่งมี
สายสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
91
นางสาว พิศมัย วงคำ
สายสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
92
นางสาว กนกกร ธรรมโกวิท
สายสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
93
นาง ลำพึง โคตสา
สายสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
94
นางสาว วณัทดา คลังวิเชียร
สายสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
95
นาย จารุเดช คำพุกกะ
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
96
นาย ปฎิญญา พรพิพัฒน์
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
97
นาย นิติพันธ์ ชังกลิ่น
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
98
นาง ทับทิม มูลจันทร์ทรง
สายสนับสนุนบริหาร
ประถมศึกษาปีที่ 6
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
99
นาง กนกพร เพ็งจู
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
100
นางสาว วราภรณ์ เพ็งสว่าง
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
101
นาง ศรีวดีญา ธนะโชติ
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
102
นาง พันธ์ โพธิเนตร
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
103
นางสาว วรรณา จันทร์ทอง
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
104
นาง วิไลพร สุวรรณ์
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
105
นางสาว อนุตรา ประสงค์
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
106
นางสาว วันทณา คำสุวรรณ์
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
107
นางสาว นิภาพร สุวรรณ์
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
108
นางสาว ทองวัน แก้วเพียร
สายสนับสนุนบริหาร
ประถมศึกษาปีที่ 6
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
109
นาย สมเกียรติ จันทร์คำ
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
110
นาย บรรทม แสงทอง
สายสนับสนุนบริหาร
ประถมศึกษาปีที่ 4
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
111
นาย สมชาย คำคุ้ม
สายสนับสนุนบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
112
นางสาว อทิตติญา เชื้ออ่ำ
สายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
113
นาย จำนงค์ ส่องแสง
สายสนับสนุนบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์