บุคลากรที่จะเกษียณอายุการทำงาน อีก 10 ปีข้างหน้า
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สายงาน
วุฒิการศึกษา
สถานะปัจจุบัน
ปีที่เกษียณ
หน่วยงานที่สังกัด
1
นาง วิมล อ่อนเส็งสายสอนปริญญาโทปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2566วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
2
นางสาว ปฐพร แสงเขียวสายสอนปริญญาเอกปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2567วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
3
นาย นพณัฐ รุจิเรืองอนันต์สายสนับสนุนบริหารประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2567วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
4
นาย จรินทร์ มากำเหนิดสายสนับสนุนบริหารประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 3ปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2567วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
5
นาง อนัญญา คูอาริยะกุลสายสอนปริญญาเอกปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2568วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
6
นาง มณฑา อุดมเลิศสายสอนปริญญาโทปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2568วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
7
นาง นฤมล จันทร์เส็งสายสนับสนุนบริหารปริญญาตรีปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2568วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
8
นาง ทัพพ์ธนวันต์ จีนอนันต์สายสนับสนุนบริหารปริญญาตรีปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2568วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
9
นาง นงรัช อู่รอดสายสนับสนุนวิชาการปริญญาตรีปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2568วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
10
นาง สุรีย์พร มายรรยงค์สายสนับสนุนบริหารมัธยมศึกษาตอนต้นปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2568วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
11
นางสาว วราภรณ์ ยศทวีสายสอนปริญญาเอกปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2569วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
12
นาง กรองทิพย์ อยู่อ้นสายสนับสนุนวิชาการปริญญาตรีปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2569วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
13
นาง สุพัตรา มากำเหนิดสายสนับสนุนวิชาการประกาศนียบัตรวิชาชีพปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2570วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
14
นาง พันธ์ โพธิเนตรสายสนับสนุนบริหารมัธยมศึกษาตอนปลายปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2571วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
15
นางสาว ดุจเดือน เขียวเหลืองสายสอนปริญญาเอกปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2573วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
16
นางสาว ณัฏฐมณฑน์ โกศัยสายสอนปริญญาโทปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2573วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
17
นางสาว พรจนา วงษ์ยอดสายสนับสนุนบริหารมัธยมศึกษาตอนปลายปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2573วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
18
นาย ประเสริฐ มั่นสุขสายสนับสนุนบริหารมัธยมศึกษาตอนปลายปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2573วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
19
นาง นิศารัตน์ นาคทั่งสายสอนปริญญาเอกปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2574วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
20
นางสาว วิไลวรรณ บุญเรืองสายสอนปริญญาโทปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2574วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
21
นางสาว อัญชรี เข็มเพชรสายสอนปริญญาโทปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2574วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
22
นางสาว นัยนา อินธิโชติสายสอนปริญญาโทปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2574วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
23
นาง ผ่องศรี พุทธรักษ์สายสอนปริญญาโทปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2574วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
24
นางสาว สุรีรัตน์ สังกาศสายสนับสนุนบริหารปริญญาตรีปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2574วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
25
นาย นภดล เลือดนักรบสายสอนปริญญาเอกปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2575วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
26
นางสาว ดวงดาว เทพทองคำสายสอนปริญญาเอกปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2575วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
27
นาง ธนพร สังข์หอมสายสนับสนุนบริหารมัธยมศึกษาตอนปลายปกติ / ปฏิบัติงาน / ข้าราชการ / รับโอน2575วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์