จำนวนอาจารย์พยาบาลประจำที่ใบประกอบวิชาชีพกำลังจำหมดอายุในแต่ละปี
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ใบประกอบวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
ออกให้ ณ วันที่
หมดอายุวันที่
1
นางสุชาดา อินทรกำแหง ณราชสีมาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511030645
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
2
นางสาวดุจเดือน เขียวเหลืองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038868
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
3
นางอนัญญา คูอาริยะกุลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038808
4-พ.ย.-60
4-พ.ย.-65
4
นางสาวนัยนา อินธิโชติใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511100655
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
5
นางสาวสุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038805
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
6
นางวิมล อ่อนเส็งใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511039283
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
7
นางสาวปฐพร แสงเขียวใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511087080
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
8
นางมณฑา อดุมเลิศใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038821
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
9
นายนภดล เลือดนักรบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038783
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
10
นางนิศารัตน์ นาคทั่งใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038858
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
11
นางสาววราภรณ์ ยศทวีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038856
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
12
นางสาววิไลวรรณ บุญเรืองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038854
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
13
นางสาวอัญชรี เข็มเพชรใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038780
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
14
นางสาวดวงดาว เทพทองคำใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038792
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
15
นางสาวเสาวลักษณ์ เนตรชังใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038827
23-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
16
นายรพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038835
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
17
นายไพทูรย์ มาผิวใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038785
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
18
นางวาสนา ครุฑเมืองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511038794
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
19
นางสาวสิตานันท์ ศรีใจวงศ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4711178125
31-มี.ค.-62
30-มี.ค.-67
20
นางสาวนัยนา แก้วคงใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4711178127
31-มี.ค.-62
30-มี.ค.-67
21
นางสาวจิราพร วิศิษฏโกศลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6011170401
26-มิ.ย.-60
25-มิ.ย.-65
22
นายสืบตระกูล ตันตลานุกุลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4811191079
4-เม.ย.-63
3-เม.ย.-68
23
นายเสน่ห์ ขุนแก้วใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4911196906
31-ก.ค.-64
30-ก.ค.-69
24
นางอรุณรัตน์ พรมมาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4811192591
1-ส.ค.-63
31-ก.ค.-68
25
นางสาวสุปราณี หมื่นยาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4911195427
20-มี.ค.-64
19-มี.ค.-69
26
นายภราดร ล้อธรรมมาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5111205430
24-มี.ค.-61
23-มี.ค.-66
27
นางผ่องศรี พุทธรักษ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511060444
24-ธ.ค.-60
23-ธ.ค.-65
28
นายอิทธิพล แก้วฟองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5111205451
24-มี.ค.-61
23-มี.ค.-66
29
นางสาวจิระภา สุมาลีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5111205419
24-มี.ค.-61
23-มี.ค.-66
30
นางสาววิภาวรรณ นวลทองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5111206764
28-ก.ค.-61
27-ก.ค.-66
31
นางอลิษา ขุนแก้วใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4811191081
4-เม.ย.-63
3-เม.ย.-68
32
นางสาวนันทกาญจน์ ปักษีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5111203201
24-มี.ค.-61
23-มี.ค.-66
33
นายกันตวิชญ์ จูเปรมปรีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5411225535
21-มี.ค.-64
20-มี.ค.-69
34
นางสาวพัชชา สุดแดนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5411225556
21-มี.ค.-64
20-มี.ค.-69
35
นายนพรัตน์ สวนปานใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5511237668
30-ก.ค.-60
29-ก.ค.-65
36
นางสาวสุกัญญา ม่วงเลี้ยงใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5511233511
30-เม.ย.-65
29-เม.ย.-70
37
นางสาวปุณยนุช ชมคำใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5511233509
30-เม.ย.-65
29-เม.ย.-70
38
นางสาวอภัสริน มะโนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4511169051
1-เม.ย.-65
31-มี.ค.-70
39
นางสาวณัฎฐมนฑน์ โกศัยใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4711183333
9-ส.ค.-62
8-ส.ค.-67
40
นางพัชรินทร์ วงษ์สว่างใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4411158855
29-มี.ค.-64
28-มี.ค.-69
41
นางสาวดารณี ขันใสใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4611098115
24-มี.ค.-61
23-มี.ค.-66
42
นายอรรถพล ยิ้มยรรยงใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5511233519
30-เม.ย.-65
29-เม.ย.-70
43
นางจิราพร ศรีพลากิจใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4711179807
29-มี.ค.-62
28-มี.ค.-67
44
นางสาววิรินทร พิมไลยใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6111285587
25-มิ.ย.-61
24-มิ.ย.-66
45
นางสาวสิริกานดา สุขเกษมใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6111285626
25-มิ.ย.-61
24-มิ.ย.-66
46
นางสาวกัญญาวีร์ ธีระวรรณใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6211294528
24-มิ.ย.-62
23-มิ.ย.-67
47
นางสาวพรกมล วิศว์วิสุทธิ์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6311304499
20-ก.ค.-63
19-ก.ค.-68
48
นางสาวอภิชญา พงษ์พิชิตใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6311304494
20-ก.ค.-63
19-ก.ค.-68
49
นางสาวสกุนกาญจน์ วันนาหม่องใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6411314075
29-มี.ค.-64
29-มี.ค.-69
50
นายกฤศภณ เทพอินทร์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5211212736
27-ก.ค.-62
26-ก.ค.-67
51
นางสาวกมลรัตน์ สีออนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6511323699
28-มี.ค.-65
27-มี.ค.-70
52
นางสาวปรียะฉัตร จันดาหาญใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
6511323726
28-มี.ค.-65
27-มี.ค.-70