บุคลากรที่เป็นข้าราชการจำแนกตามระดับตำแหน่ง
ช่วงอายุของบุคลากร : ดูข้อมูลทั้งหมด
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ระดับตำแหน่ง
1
นางสาวจิราพร วรวงศ์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
2
นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3
นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
4
นางยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5
นางเพชรา ทองเผ้า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
6
นางภัณฑิรชา เฟื่องทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
7
นางสาวสกาวเดือน มงคลสุคนธรัก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
8
นางสาวศิริวรรณ วงศ์ประกรณ์กุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
9
นางสาวกมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
10
นางกฤษณา ทรัพย์สิริโสภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
11
นางพรพิมล โคตรณรงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
12
นางธิดารัตน์ ห้วยทราย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
13
นางพณาวรรณ พาณิชย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
14
นางสิริอร ข้อยุ่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
15
นางชลการ ทรงศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
16
นางสาวจุฑารัตน์ ลมอ่อน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17
นางเกศกัญญา ไชยวงศา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
18
นางวีรติ พงษ์ทิพย์พัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
19
นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
20
นางสิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
21
นางรัตติกร เหมือนนาดอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
22
นางสาวสุมัทณา แก้วมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
23
นางมัลลิกา มากรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
24
นางวาสนา ขอนยาง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
25
นางสาวจิตตานันท์ ศรีสุวรรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
26
นางสาวฐิติวรรณ โยธาทัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
27
นางดาราพร รักหน้าที่
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
28
นางสาวจิระพรรณ สุปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
29
นางอัจฉรา คำมะทิตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
30
นางสาวเนตรนภา กาบมณี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
31
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
32
นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
33
นางสาวปานเพชร สกุลคู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
34
นางรุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
35
นางรจนา วรวิทย์ศรางกูร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
36
นางวัจนา สุคนธวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
37
นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
38
นางสาวสุภารัตน์ พิสัยพันธุ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
39
นางสาวเมตตา ไชยเชษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
40
นางวนิดา ศรีพรหมษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
41
นางวริดา นิลธิราช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42
นางวิไลพร พลสูงเนิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43
นางสาวอรนิด นิคม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
44
นางเบญจวรรณ กิจควรดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45
นางสาวมัทนา พรมรักษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46
นางสาวอรอนงค์ นิลพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
47
นายสันติ ยุทธยง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48
นางวิยะดา เปาวนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
49
นายภาณุ อดกลั้น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50
นางสาวทิพาวรรณ สมจิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
51
นางสาวอัจฉรา อาสน์ปาสา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52
นางสุปราณี โรจน์สุพร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53
นางสาววาสนา หน่อสีดา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
54
นางสาวนวภรณ์ ดอกชะบา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
55
นายนิรุธ มะโนมัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
56
นางสาวทัศนีวรรณ กรุงแสนเมือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
57
นางสาวศรีไชย โพธิ์ศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
58
นางสาวศิริวรรณ บุตรหิน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
59
นางสาวอนุรักษ์ แสงจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
60
นางศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
61
นางสาวเปรมฤดี บริบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
62
นางอรพนิต ภูวงษ์ไกร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
63
นางศิรินันท์ ฉลวยแสง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
64
นางสาวเบญจลักษณ์ พิมศรี
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
65
นางสาวสุวันภรณ์ นิตย์กุลกานต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
66
นางสาวอนุสรณ์ วินทะชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
67
นางสาวจันทร์จิรา เหล่าพงศ์พิชญ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
68
นางสาวศรัญญา ตะลาด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
69
นางสาวบุษบา ภาษีอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
70
นางฤทัยรัตน์ ชิดมงคล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
71
นางสาวพิญช์สินี มงคลศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
72
นางสาวทัศนีย์วรรณ สกุลแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
73
นางสาวพิมพ์วลัญช์ อายุวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ