จำนวนของอาจารย์ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการบริหาร
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
อบรมระยะสั้นทางการบริหาร
ช่วงเวลาที่จัดอบรม
สถานที่
1
นางอติญาณ์ ศรเกษตริน
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำด้านการบริหารการศึกษา: Academic and Strategic Health Care Education, Management and Leadership
21 เม.ย. - 20พ.ค.2561
University of Victoria, British Columbia, CANADA
2
นางสาวปรีดานันต์ ประสิทธิ์เวช
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
3
นายคมสัน แก้วระยะ
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
26 มิ.ย. - 5 ส.ค.2554
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
4
นางสาวกนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
21 เม.ย. - 23 พ.ค.2551
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
5
นางสาวกนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
5 - 30 มิ.ย.2560
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดชลบุรี
6
นางนงณภัทร รุ่งเนย
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
16 เม.ย. - 19 พ.ค.2549
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
7
นางนงณภัทร รุ่งเนย
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
5 มิ.ย. - 12 ก.ค.2556
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
8
นางสาวเพ็ญแข ดิษฐบรรจง
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
23 เม.ย. - 25 พ.ค.2550
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
9
นางสาวเพ็ญแข ดิษฐบรรจง
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
20 เม.ย. - 29 พ.ค.2552
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดจันทบุรี
10
นางกมลพรรณ วัฒนากร
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
11
นางสาวอัญชนา จุลศิริ
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
23 พ.ค. - 17 มิ.ย.2559
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดชลบุรี
12
นายสถาพร แถวจันทึก
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
28 เม.ย. - 30 พ.ค.2551
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
13
นายสถาพร แถวจันทึก
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
17 พ.ค. - 25 มิ.ย.2553
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
14
นางผุสดี สระทอง
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
15
นางสาวภคพร กลิ่นหอม
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
7 - 26 ก.ค.2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
16
นางวันดี ชูชื่น
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
3 มิ.ย. - 12 ก.ค.2556
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
17
นายวิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
ออนไลน์13-16 พฤษภาคม 2564 ออนไซต์ 4-9 กรกฎาคม 2564
โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้น คราวน์ แกรนด์ จัดโดย: วพบ.จังหวัดยะลา
18
นางสาวพิศสมร เดชดวง
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
19
นางสาวอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
28 เม.ย. - 24 พ.ค.2561
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดตรัง
20
นางรพีพรรณ นาคบุบผา
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
21
นางสาววารุณี เกตุอินทร์
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
25 เม.ย. - 27 พ.ค.2548
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
22
นางสาววารุณี เกตุอินทร์
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
23 เม.ย. - 1 มิ.ย.25550
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
23
นางสาวณัฐพร อุทัยธรรม
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
24
นางสาวสุวรรณี แสงอาทิตย์
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
25
นางสาวอัจฉรา สุขสำราญ
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
2555
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
26
นางสาวอัจฉรา สุขสำราญ
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
2558
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง
27
นางสาววิไลวรรณ คมขำ
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
28
นางสาวจุไรรัตน์ ดวงจันทร์
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
30 ก.ค. - 18 ส.ค.2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง
29
นางสาวจุไรรัตน์ ดวงจันทร์
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
8 ก.ค. - 2 ส.ค.2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง
30
นางอังสินี กันสุขเจริญ
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
11 พ.ค. - 12 มิ.ย.2552
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
31
นางอังสินี กันสุขเจริญ
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
17 พ.ค. - 25 มิ.ย.2553
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
32
นางสาวสรัลรัตน์ พลอินทร์
หลักสูตรการพัฒนาทีมบริหารองค์กรยุคใหม่
7 - 18 ก.ย.2551
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
33
นางสาวสรัลรัตน์ พลอินทร์
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
23 ก.ค. - 10 ส.ค.2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
34
นางปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
2 มิ.ย. - 11 ก.ค.2551
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
35
นางสาวผกามาศ พีธรากร
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
23 พ.ค. - 3 ก.ค.2554
วิทยาลัยการสาธารณสุข ขอนแก่น
36
นางนิตยา ทองมา
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
2555
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
37
นางสาวยุคลธร แจ่มฤทธิ์
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
38
นางชุติมา เทียนชัยทัศน์
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
39
นางสาวจินตนา ทองเพชร
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง
ออนไลน์ 28 มิ.ย.-16 ก.ค.2564 ออนไซต์ 1 - 18 มิ.ย.2564
โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก จัดโดย: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
40
นางสาวจันทร์จิรา สีสว่าง
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
41
นางสาวชนาภา สมใจ
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
42
นางสาวดวงหทัย ยอดทอง
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
43
นางสาวพัชรรินทร์ เนียมเกิด
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
44
นางสาวจินต์ทิพา ศิริกุลวิวัฒน์
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
45
นางสาวไพลิน ถึงถิ่น
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
46
นายพงษ์ศักดิ์ ป้านดี
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
47
นางรวีวรรณ แก้วอยู่
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
48
นางสาวนภาภรณ์ เกตุทอง
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
49
นางสุชาดา บุญธรรม
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
50
นางสาวพัชรี ชูกันหอม
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
51
นางสาวชณุตพร สมใจ
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
52
นางสาวเพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
53
นางทิพวัลย์ พราหมณ์น้อย
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
54
นางสาวฐิตาภรณ์ กำเหนิดทอง
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม
55
นางสาวอารีวัลย์ จงเจริญ
ยังไม่ได้เข้ารับอบรม