ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งทางการบริหาร
สาขาที่สังกัด
1
สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมาผู้อำนวยการผู้อำนวยการ
2
ดุจเดือน เขียวเหลืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการการพยาบาลอนามัยชุมชน
3
อนัญญา คูอาริยะกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4
ไพทูรย์ มาผิวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรองผู้่อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและยุทธศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
5
ปฐพร แสงเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวชการพยาบาลจิตเวช
6
มณฑา อุดมเลิศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กการพยาบาลเด็ก
7
วราภรณ์ ยศทวีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
8
สิตานันท์ ศรีใจวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์การพยาบาลสูติศาสตร์
9
สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลสูติศาสตร์
10
วิมล อ่อนเส็งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้างานพัฒนาบุคคลและบริการวิชาการการพยาบาลอนามัยชุมชน
11
นภดล เลือดนักรบพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
12
นิศารัตน์ นาคทั่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
13
วิไลวรรณ บุญเรืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลจิตเวช
14
อัญชรี เข็มเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลอนามัยชุมชน
15
ดวงดาว เทพทองคำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
16
เสาวลักษณ์ เนตรชังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
17
รพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนการพยาบาลอนามัยชุมชน
18
นัยนา อินธิโชติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลเด็ก
19
วาสนา ครุฑเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
20
นัยนา แก้วคงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
21
จิราพร วิศิษฎ์โกศลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลสูติศาสตร์
22
สืบตระกูล ตันตลานุกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
23
สุปราณี หมื่นยาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
24
ภราดร ล้อธรรมมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
25
เสน่ห์ ขุนแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
26
อรุณรัตน์ พรมมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
27
อลิษา ขุนแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานวิจัย การจัดการความรู้และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการพยาบาลเด็ก
28
จิระภา สุมาลีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษการพยาบาลจิตเวช
29
วิภาวรรณ นวลทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
30
นันทกาญจน์ ปักษีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
31
กันต์วิชญ์ จูเปรมปรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานกิจการนักศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชน
32
ปุณยนุช ชมคำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชน
33
พัชรินทร์ วงษ์สว่างพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลจิตเวช
34
ณัฏฐมณฑน์ โกศัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลสูติศาสตร์
35
อภัสริน มะโนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลอนามัยชุมชน
36
พัชชา สุดแดนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลสูติศาสตร์
37
นพรัตน์ สวนปานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลอนามัยชุมชน
38
สุกัญญา ม่วงเลี้ยงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลสูติศาสตร์
39
กฤศภน เทพอินทรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลอนามัยชุมชน
40
ผ่องศรี พุทธรักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลสูติศาสตร์
41
อรรถพล ยิ้มยรรยงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการการพยาบาลจิตเวช
42
ดารณี ขันใสพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการการพยาบาลจิตเวช