ด้านบริหารงานบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด(คน)
113

รายละเอียด

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง(คน)
106

รายละเอียด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5

รายละเอียด

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร(คน)
42

รายละเอียดจำนวนร้อยละของบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียด

จำนวนร้อยละของบุคลากรทั้งหมด  113  คน

จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

รายละเอียด

รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  106  คน


จำนวนร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

รายละเอียด

รวมบุคลากรทั้งหมด  113  คน

จำนวนร้อยละของบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามเพศ

รายละเอียด

รวมบุคลากรทั้งหมด  113  คน


จำนวนร้อยละของช่วงอายุของบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียด

รวมจำนวนบุคลากร  113  คน

จำนวนร้อยละของบุคลากรที่เป็นข้าราชการจำแนกตามระดับตำแหน่ง

รายละเอียด

รวมบุคลากรทั้งหมด  50  คน

บุคลากรจำแนกตามสถานะการจ้างงาน

รายละเอียด

รวมบุคลากรทั้งหมด  106  คน

จำนวนร้อยละของอาจารย์ประจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง

รายละเอียด

รวมบุคลากรทั้งหมด  40  คน


บุคลากรที่ลาศึกษา (ในประเทศ / ต่างประเทศ) จำแนกตามระดับการศึกษา ป.เอก และ ป.โท

รายละเอียด

รวมบุคลากรที่ลาศึกษา  6  คน

การแจ้งเตือนหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ

รายละเอียด

รวมบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ  52  คน


บุคลากรที่จะเกษียณอายุการทำงาน อีก 10 ปีข้างหน้า

รายละเอียด

จำนวนของอาจารย์ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการบริหาร

รายละเอียด