แผนงานและการจรรสรรงบประมาณรายรับรายจ่าย

จำนวนโครงการทั้งหมดจำแนกตามปีงบประมาณ

รายละเอียด


  นำเข้าข้อมูลจากฐาน SFS
  รายงานตามยุทธศาสตร์
        รายงานการจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือของงบประมาณประจำปีตามพันธกิจ
        รายงานการจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือของงบประมาณประจำปี ตามยุทธศาสตร์
        รายงานการจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือของงบประมาณประจำปี ตามเป้าประสงค์
        รายงานการจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือของงบประมาณประจำปี ตามกลยุทธ์
        รายงานการจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือของงบประมาณประจำปี ตามประเภทโครงการ
        รายงานการจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือของงบประมาณประจำปี ตามแผนงาน
        รายงานการจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือของงบประมาณประจำปี ตามกลุ่มงาน
  รายงานจำแนกตามไตรมาส
        รายงานการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีตามพันธกิจ
        รายงานการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีตามประเด็นยุทธศาสตร์
        รายงานการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีตามเป้าประสงค์
        รายงานการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีตามกลยุทธ์
        รายงานการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีตามประเภทโครงการ
        รายงานการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีตามกลุ่มงาน
        รายงานการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีตามแหล่งงบประมาณ
        รายงานการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีตามแผนงาน