ด้านบริการวิชาการแก่สังคม


จำนวน/ร้อยละ การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของอาจารย์ในแต่ละปีจำแนกตามสาขาวิชา

รายละเอียด


จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอกหน่วยงาน

รายละเอียด

จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการในแต่ละปี

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการจำแนกตามโครงการให้เปล่า,สร้างรายได้ และ CNEU

รายละเอียด

สถานะการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

รายละเอียด© 2023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์