ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำนวนโครงการ/กิจกรรม โครงการทำนุบำรุงฯในแต่ละปี

รายละเอียด


จำนวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทำนุฯในแต่ละปี

รายละเอียด

จำนวน/ร้อยละอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทำนุฯ ในปี 2565

รายละเอียด


จำนวน/ร้อยละอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทำนุฯ ในปี 2564

รายละเอียด

จำนวน/ร้อยละอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทำนุฯ ในปี 2563

รายละเอียด


จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอกหน่วยงาน

รายละเอียด

สถานะการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงฯ

รายละเอียด